Regulamin portalu KOSZYKOWKAKOBIET.PL
§1. Postanowienia ogólne
§2. Korzystanie z serwisu
§3. Prawa autorskie i polityka prywatności
§4. Ograniczenia odpowiedzialności
§5. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z portalu KoszykowkaKobiet.pl.

2. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
a) regulamin – regulamin serwisu internetowego KoszykowkaKobiet.pl,
b) portal – portal internetowy KoszykowkaKobiet.pl,
c) treść – zawartość serwisu, np. artykuły, felietony, wiadomości, wpisy, komentarze, zdjęcia, filmy wideo, opublikowane przez  Współpracowników i Redaktora odpowiadające tematyce Portalu, przesłane drogą elektroniczną na maila: redakcja@koszykowkakobiet.pl, a następnie za pomocą Panelu Administracyjnego umieszczane przez Redaktora w Portalu,
d) właściciel - osoba do której należy portal,
e) redaktor naczelny/administrator – osoba zarządzająca portalem, odpowiadająca za umieszczanie treści oraz za redagowanie treści zamieszczonych w portalu,
f) współpracownik – osoba, za zgodą której umieszczane są w Portalu - przez Redaktora - tworzone przez nią treści (w tym także fotografie),
g) użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, odbierająca z niego dane oraz mogąca umieszczać komentarze, przesyłać teksty, brać udział w głosowaniach, sondach i szeroko pojętej działalności Portalu,
h) komentarz – teksty, odsyłacze (linki), które Użytkownik może umieścić w Portalu,
i) czytelnik – każdy, kto poprzez połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową wyświetla treści serwisu na ekranie komputera i/lub urządzenia przenośnego, nawiguje po nich i zapoznaje się z nimi w zakresie, który nie wymaga rejestracji,
3. Serwis prowadzony jest w języku polskim.

§2. Korzystanie z serwisu

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień regulaminu.
5. Właściciel serwisu decyduje o treściach opublikowanych na portalu internetowym.
6. Za niezgodne z regulaminem uważa się:
a) podejmowanie działań utrudniających funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z jego treści,
b) podejmowanie w serwisie działań naruszających prawa osób trzecich, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, w szczególności prawo do prywatności innych osób, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, jak też wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do takich naruszeń,
c) rozpowszechnianie w serwisie treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
d) podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię serwisu, jego właściciela, administratora oraz innych osób,
e) podejmowanie w serwisie działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu do publikowania niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia nieuzgodnionej z właścicielem lub administratorem serwisu działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej, rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właściciela lub administratora serwisu.
7. Użytkownik oświadcza, że zamieszczanie przez niego treści, dane osobowe, wizerunki lub informacje dotyczące osób trzecich lub inne dokonywane przez niego czynności w serwisie następują zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
8. Właściciel/administrator serwisu nie przeprowadza kontroli zgodności z regulaminem zamieszczonych w serwisie treści lub dokonywanych przez użytkowników czynności.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem treści lub innymi czynnościami w serwisie. W takiej sytuacji, użytkownik oświadcza, że dokona pełnej zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, których żądać mogą te osoby, lub zapłaty opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, w której takie opłaty będą należne.
10. Każdy ma prawo do złożenia skargi na osobę lub treść opublikowaną w serwisie, która jego zdaniem narusza regulamin, obowiązujące prawo lub normy współżycia społecznego. Skargi należy składać na adres poczty elektronicznej: redakcja@koszykowkakobiet.pl. Właściciel lub administrator serwisu zastrzega sobie prawo do rozpoznania otrzymanej skargi w terminie 7-dniowym.

§4. Prawa autorskie i polityka prywatności

1. Treść serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
2. Treść serwisu jest własnością właściciela serwisu lub podmiotów, z którymi łączą właściciela stosunki prawne.
3. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż właściciel serwisu ponad dozwolone funkcjonalnościami serwisu możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.
4. Wszystkie fotografie obecne w portalu  - KoszykowkaKobiet.pl są dostępne na licencji Creative Commons --- Zasady wykorzystania zdjęć

§5. Ograniczenia odpowiedzialności

1. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści. Jednocześnie właściciel i administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treść zamieszczona przez zespół redakcyjny była najwyższej jakości.
2. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w serwisie.
3. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
4. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez czytelników i użytkowników oświadczeń w zakresie dotyczącym korzystania z serwisu.
5. Serwis zawiera odniesienia do stron zewnętrznych, nienależących do właściciela lub administratora serwisu. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym za prowadzoną przez nie politykę prywatności i stosunek do ochrony danych osobowych.
6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2010 r.
2. Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie www.koszykowkakobiet.pl/Regulamin.html
3. Potencjalna zmiana właściciela serwisu nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki użytkowników serwisu, zaś ewentualne zmiany treści regulaminu związane mogą być z dostosowaniem regulaminu do prawa obowiązującego w kraju właściciela serwisu. W szczególności użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje (bez konieczności dodatkowej akceptacji zmian) potencjalną zmianę regulaminu dostosowującą jego treść do obowiązujących lub zmienionych w przyszłości przez ustawodawcę przepisów polskiego prawa.
4. Wszelkie roszczenia względem właściciela lub administratorowi serwisu podlegają obowiązującemu w kraju właściciela prawu, a rozstrzyganie wynikłych sporów podlega sądom powszechnym.